Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Y tế giao cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế

​​648 (2962 QĐ-BYT) Ban hành Quy chế theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng BYT giao.pdf648 (2962 QĐ-BYT) Ban hành Quy chế theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng BYT giao.pdf


20-07-2015

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL