Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo

​​360 (07-2015 TT-BGDĐT) Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu yêu cầu năng lực mà người học đạt sau khi tốt nghiệp.pdf360 (07-2015 TT-BGDĐT) Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu yêu cầu năng lực mà người học đạt sau khi tốt nghiệp.pdf


23-04-2015

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL