Luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý đơn vị

​​639DHN-TCCB Luân chuyển và bổ nhiệm CB lãnh đạo QL đơn vị.pdf639DHN-TCCB Luân chuyển và bổ nhiệm CB lãnh đạo QL đơn vị.pdf


26-09-2014

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL