Hướng dẫn số: 467/HD-DHN, ngày 19 tháng 7 năm 2013

​Hướng dẫn xác định vị trí việc làm.​Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ 467 HD-DHN.pdf467 HD-DHN.pdf

​​ Tham khảo mô tả TCCB.docxTham khảo mô tả TCCB.docx


19-07-2013

4 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL