Công văn số: 818 /DHN-HC, ngày 14 tháng 12 năm 2012

V/v thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị tại Hội nghị cán bộ viên chức năm 2012.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:818 /DHN-HC
V/v thảo luận, đóng góp ý kiến cho
Báo cáo chính trị tại Hội nghị
cán bộ viên chức năm 2012
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012
Kính gửi:Các bộ môn, phòng ban, trung tâm, Viện, đơn vị trong Trường
Sau khi thống nhất với Chủ tịch Công đoàn Trường, Ban Giám hiệudự kiến sẽ tổ chứcHội nghị cán bộ viên chức năm 2012 vào ngày thứ Ba, 25/12/2012 tại Trường Đại học Dược Hà Nội.
Nhằm hoàn thiện, bổ sung cho bản Dự thảo báo cáo trình tại Hội nghị (được gửi kèm thông báo này), Nhà trường đề nghị các đơn vị tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến, ghi biên bản thảo luận và nộp cho Nhà trường (qua phòng HCTH - đ/c Tuấn hoặc Văn phòng Công đoàn Trường - đ/c Hải; Bản điện tử của biên bản gửi về địa chỉ tuankhanh2002@gmail.com) trước 16h30 thứ Sáu, ngày 21/12/2012.
Trong quá trình thảo luận, nếu có vấn đề gì thắc mắc xin liên hệ: ThS. Lê Phan Tuấn – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, điện thoại: 043.8260268; 0915837376.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Ban giám hiệu;
-Chủ tịch CĐ;
-Website (Nội bộ);
-Lưu: HCTH, Lưu trữ.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hoà


14-12-2012

4 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL