Công văn số: 808 /DHN - TCCB, ngày 07 tháng 12 năm 2012

Về việc nâng lương đợt II năm 2012.

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 808/DHN - TCCB

Hà Nội, ngày 07tháng 12năm 2012

V/v:nâng lương đợt II năm 2012

Kính gửi:Các đơn vị trong Trường
Thực hiện các quy định của nhà nước về việc nâng lương đối với cán bộ, viên chức (CBVC), phòng Tổ chức cán bộ gửi các đơn vị danh sách CBVC được nâng lương thường xuyên trong đợt II năm 2012 (6 tháng cuối năm 2012).
Đề nghị các đơn vị thông báo cho toàn thể CBVC biết, đối chiếu, kiểm tra các thông tin. CBVC được nâng lương làm đề nghị nâng lương theo mẫu gửi kèm có ý kiến của Trưởng/Phụ trách đơn vị hoặc ý kiến của Lãnh đạo nhà trường (nếu là Trưởng, Phó, Phụ trách đơn vị).
Đối với nâng lương trước kỳ hạn do lập thành tích xuất sắc, đề nghị đơn vị, cá nhân căn cứ quy định nâng lương trước kỳ hạn, tập hợp văn bằng/quyết định khen thưởng.
Các văn bản trên gửi về phòng Tổ chức cán bộ (CN. Đào Công Hiếu) trước ngày 12/12/2012 để tổng hợp trình Hội đồng lương nhà trường xem xét.
Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc gì xin liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ để giải quyết.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám Hiệu (để b/cáo);
- Phòng CNTT (Website)
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng

​​ de nghi nang luong. mau 1.docde nghi nang luong. mau 1.doc

​​ de nghi nang luong.mau 2.docde nghi nang luong.mau 2.doc

​​ DS cán bộ, viên chức thực hiện nâng lương đợt 2 năm 2012.xlsDS cán bộ, viên chức thực hiện nâng lương đợt 2 năm 2012.xls


10-12-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL