Công văn số: 783 /DHN-TCCB, ngày 27 tháng 11 năm 2012

Về việc tham gia khóa tập huấn thuộc dự án ADB: “Dược động học/ dược lực học ứng dụng trong sử dụng kháng sinh"

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 783 /DHN-TCCB
Hà Nội,ngày 27 tháng11năm2012
V/v: tham gia khóa tập huấn thuộc dự án ADB: “Dược động học/ dược lực học ứng dụng trong sử dụng kháng sinh”
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được Công văn số 775/DHN-SĐH ngày 26/11/2012 của Ban Quản lý dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực Y tế” về việc tổ chức lớp đào tạo thuộc dự án ADB “Dược động học/ dược lực học ứng dụng trong sử dụng kháng sinh”.
Đối tượng tham dự: cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học thuộc các bộ môn, đơn vị trong Trường.
Thời gian: từ ngày 19 - 22/12/2012
Nội dung chương trình, địa điểm lớp học được gửi kèm theo thông báo.
Nhà trường đề nghị các đơn vị căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, viên chức, gửi danh sách đăng ký khóa học trên về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà) trước ngày 10/12/2012 để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu ra Quyết định cử đi học.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng CNTT(Website);
- Lưu TCCB, HCTH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ Lịch học lớp Dược lực học- dược động học.docLịch học lớp Dược lực học- dược động học.doc


28-11-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL