Công văn số: 436/DHN-KT&KĐCL, ngày 10 tháng 7 năm 2013

Về việc đánh giá, rà soát, điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học trình độ cao đẳng, đại học.

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Số: 436 /DHN-KT&KĐCL
V/v đánh giá, rà soát, điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học trình độ cao đẳng, đại học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội,ngày10tháng7năm 2013

Kính gửi:Các bộ môn
Các phòng: Đào tạo, Sau đại học, Khảo thí & KĐCL,
Quản lý sinh viên
Triển khai thực hiện công văn số 2435/BGDĐT-GDĐH, ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình, nhà trường tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu ra ngành đào tạo dược học trình độ đại học và hoàn thiện, ban hành chuẩn đầu ra ngành đào tạo dược học, trình độ cao đẳng. Đề nghị Trưởng/phụ trách các đơn triển khai rà soát, thảo luận, đóng góp ‎ý kiến về chuẩn đầu ra ngành đào tạo dược học với những nội dung sau:
1. Đối với chuẩn đầu ra ngành đào tạo dược học, trình độ đại học (ban hành theo quyết định số 490/QĐ - DHN ngày 11/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội):
- Xác định các môn học/học phần do bộ môn giảng dạy trong chương trình đào tạo bậc đại học giúp giải quyết yêu cầu về kiến thức, kỹ năng gì trong chuẩn đầu ra;
- Bộ môn có những rà soát, điều chỉnh nội dung, cách thức tổ chức dạy học… của từng môn học/học phần như thế nào để đáp ứng với chuẩn đầu ra đã được ban hành;
- Các ý kiến đóng góp, điều chỉnh bổ sung chuẩn đầu ra;
2. Đối với dự thảo chuẩn đầu ra ngành đào tạo dược học, trình độ cao đẳng:
- Xác định các môn học/học phần do bộ môn giảng dạy trong chương trình đào tạo bậc cao đẳng giúp giải quyết yêu cầu về kiến thức, kỹ năng gì trong dự thảo chuẩn đầu ra;
- Các ý kiến đóng góp, điều chỉnh bổ sung dự thảo chuẩn đầu ra;
Đề nghị các đơn vị tổ chức họp để thảo luận về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu ra cho từng trình độ đào tạo và gửi biên bản theo mẫu đính kèm công văn này về Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng, file điện tử gửi về hòm thư khaothikdcl@hup.edu.vn trước ngày 09/8/2013.
Mọi ý kiến xin liên hệPhòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng (ThS. Đào Nguyệt Sương Huyền) điện thoại: 04.39335535; mobile: 0988035685./.
Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Ban giám hiệu;
-Website;
-Lưu: HCTH; KT&KĐCL;
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ Chuẩn đầu ra ĐH.docChuẩn đầu ra ĐH.doc

​​ Biên bản.docBiên bản.doc

​​ Dự thảo chuẩn đầu ra CĐ.docDự thảo chuẩn đầu ra CĐ.doc


16-07-2013

4 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL