Công văn số: 328 /DHN-TCCB, ngày 31 tháng 5 năm 2013

Về việc lấy ý kiến góp ý Quy chế làm việc, Quy chế Quản lý thông tin, tuyên truyền, quảng cáo.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠIHỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số:328/DHN-TCCB
V/v lấy ý kiến góp ý Quy chế làm việc,
Quy chế Quản lý thông tin, tuyên truyền, quảng cáo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31tháng5 năm 2013

Kính gửi :Các đơn vị trong Trường

Sau khi lấy ý kiến góp ý của các đơn vị cho Dự thảo Quy chế làm việc Quy chế Quản lý thông tin, tuyên truyền, quảng cáo của Trường, phòng Tổ chức cán bộ đã tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng. Tiếp thu ý kiến góp ý hợp lý của các đơn vị, Nhà trường đã chỉnh sửa, bổ sung Dự thảo.
Các bản Dự thảo Quy chế làm việc Quy chế Quản lý thông tin, tuyên truyền, quảng cáo đã tiếp thu, chỉnh sửa được đăng trên website của Trường. Đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức trong Trường tiếp tục đọc và cho ý kiến đóng góp để các văn bản hoàn thiện hơn trước khi ban hành.
Các ý kiến góp ý xin gửi về phòng Tổ chức cán bộ theo điạ chỉ email: phanthanhha200811@yahoo.com trước ngày 16/6 /2013 để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu.
Nơi nhận:
-Như trên;
-Ban Giám hiệu;
-Phòng CNTT (website)
-Lưu: TCCB; HCTH
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa

​​ Dự thảo Quy chế quản lý thông tin, tuyên truyền, quảng cáo.docDự thảo Quy chế quản lý thông tin, tuyên truyền, quảng cáo.doc

​​ Dự thảo Quy chế làm việc.docDự thảo Quy chế làm việc.doc


07-06-2013

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL