Công văn số: 286 /DHN - TCCB, ngày 14 tháng 5 năm 2013

Về việc góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 286 /DHN - TCCB

Hà Nội, ngày 14tháng 5năm 2013

V/v góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược

Kính gửi:Các đơn vị trong Trường
Thực hiện Công văn số 2567/BYT-QLD ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, nhà trường tổ chức, triển khai lấy ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức trong toàn Trường.
Đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức nghiên cứu dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đăng tải trên website của nhà trường và gửi ý kiến góp ý về hòm thư hieutccbdhd@gmail.com.
Riêng đối với bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức thuộc đơn vị và tổng hợp bằng văn bản, gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (ThS Đào Công Hiếu).
Các ý kiến góp ý xin gửi trước 16 giờ ngày 17/5/2013 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệu trưởng (để b/cáo);
- Phòng CNTT (Website)
- Lưu: TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng

​​ Dự thảo Luật Dược.docDự thảo Luật Dược.doc


14-05-2013

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL