Công văn số: 258 /DHN-TCCB, ngày 17 tháng 05 năm 2011

Về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2010-2011.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HN
Số: 285 /DHN-TCCB
V/v: Hướng dẫn tổng kết
năm học 2010-2011
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
Thực hiện các quy định về đánh giá viên chức và thi đua khen thưởng của Bộ Y tế, nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác tổng kết năm học 2010-2011 như sau (thời gian của năm học tính từ 01/7/2010 đến hết 30/6/2011):
I- Đánh giá viên chức hàng năm
Tất cả cán bộ, viên chức viết bản tự nhận xét đánh giá năm học 2010-2011 theo đối tượng viên chức.
II- Bình bầu danh hiệu thi đua, phân loại lao động, báo cáo tổng kết năm học
* Các đơn vị bầu danh hiệu thi đua theo tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua của Luật thi đua khen thưởng và bản đăng ký thi đua năm học 2010-2011:
+ Danh hiệu Tập thể: TT Lao động tiên tiến và TT Lao động xuất sắc.
+ Danh hiệu cá nhân: Lao động tiên tiến và Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Các tập thể, cá nhân được đơn vị bầu các danh hiệu phải đạt từ 80% số phiếu tín nhiệm trở lên. Hội đồng thi đua nhà trường căn cứ kết quả bầu của các đơn vị để xét và bầu theo quy định của Nhà nước.
* Phân loại lao động theo tiêu chuẩn phân loại lao động kèm theo Quyết định số 103/QĐ-DHN ngày 12/03/2009.
 * Các đơn vị thực hiện báo cáo tổng kết năm học 2010-2011 và đăng ký thi đua cho năm học 2011-2012.
III- Tài liệu tổng kết năm học các đơn vị gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 24/06/2011 gồm:
1- Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011 của đơn vị: 2 bản (1 bản gửi phòng Hành chính tổng hợp; 1 bản gửi phòng Tổ chức cán bộ). 
2- Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ, viênchức năm học 2010-2011.
3- Biên bản bình bầu danh hiệu thi đua và phân loại lao động năm học 2010-2011.
4- Bản đăng ký thi đua năm học 2011-2012.
5- Tóm tắt thành tích cá nhân được đơn vị bầu là chiến sĩ thi đua cơ sở (bản viết tay).
6- Kết quả học tập của các viên chức đang trong thời gian đi học tập trung.
Mẫu bản tự nhận xét đánh giá, báo cáo tổng kết, biên bản bình bầu, bản đăng ký thi đua, mẫu tóm tắt thành tích cá nhân, trích Quy chế đánh giá viên chức, Nghị định 42, Luật thi đua khen thưởng được gửi kèm theo và đăng trên website của trường. Đề nghị các đơn vị thực hiện công tác tổng kết theo đúng hướng dẫn của nhà trường.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu TCCB, HCTH  
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Viết Hùng

​​ BmauTK-TchuanKT2011-CNTTin.zipBmauTK-TchuanKT2011-CNTTin.zip


13-08-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL