Công văn số: 211 /DHN-KT&KĐCL, ngày 28 tháng 4 năm 2011

​Về việc đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác của trường.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 211 /DHN-KT&KĐCL
V/v đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác của trường
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2011
Kính gửi: - Văn phòng Đảng ủy
- Các phòng ban
 - Công đoàn,
 - Đoàn thanh niên
- Hội sinh viên
Thực hiện công văn số 1743/BGDĐT-VP, ngày 30/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác năm học 2010-2011, Nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan tự đánh giá cho điểm các lĩnh vực công tác (theo phụ lục 1) và viết báo cáo tổng kết các hoạt động của Trường năm học 2010-2011 (theo phụ lục 2) cho từng tiêu chuẩn, tiêu chí, theo kế hoạch sau:
1. Từ 04/5/2011-25/5/2011: Các đơn vị triển khai rà soát các nội dung Trường chưa thực hiện theo nội dung thuộc lĩnh vực được phân công, lập kế hoạch thực hiện và triển khai thực hiện.
2. Từ 26/5/2011-15/6/2011: Các đơn vị liên quan tiến hành tự đánh giá cho điểm các hoạt động của Trường theo các tiêu chuẩn, tiêu chí được phân công và viết báo cáo nộp cho Nhà trường qua phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (nộp bản in và file điện tử);
3. Từ 16/6/2011-26/6/2011: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng tổng hợp, viết báo cáo tổng thể, dự thảo đánh giá cho điểm và báo cáo các lĩnh vực công tác của trường trên cơ sở đánh giá cho điểm và báo cáo gửi về từ các đơn vị liên quan;
4. Từ 27/6/2011-10/7/2011: Họp để thông qua tự đánh giá cho điểm và báo cáo các lĩnh vực công tác của trường; đề nghị khen thưởng (Ban Giám hiệu, Trưởng/phụ trách các đơn vị liên quan);
5. Từ 11/7/2011-29/7/2011: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cho điểm, báo cáo các lĩnh vực công tác của trường, trình ký và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, nộp báo cáo tổng kết và tự đánh giá cho điểm các lĩnh vực công tác của Nhà trường năm học 2010-2011 về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đúng kế hoạch để Nhà trường kịp tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Liên hệ: DS. Nguyễn Thùy Dương, Tel: 04.39335535, Mobile: 0976439586, Email: duongnguyenhup@gmail.com.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để b/cáo);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- CNTT (Website);
- Lưu: KT&KĐCL, HCTH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ Phu luc 1.docPhu luc 1.doc

​​ Phu luc 2.docPhu luc 2.doc


14-08-2012

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL