Cập nhật số liệu và thu thập minh chứng phục vụ báo cáo tự đánh giá

​​Thực hiện kế hoạch tự đánh giá của Trường Đại học Dược Hà Nội theo tiêu chuẩn KĐCL các trường đại học được ban hành theo QĐ số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/03/2014 của Bộ trưởng BGDĐT. Đề nghị các ông/bà Trưởng/Phụ trách các đơn vị thực hiện các nội dung công việc theo hướng dẫn của Công văn 39DHN-KTKĐCL Cập nhật số liệu và thu thập minh chứng phục vụ báo cáo tự đánh giá.pdf39DHN-KTKĐCL Cập nhật số liệu và thu thập minh chứng phục vụ báo cáo tự đánh giá.pdf


19-01-2017

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL