Biên bản họp triển khai hoạt động giảng dạy học tập trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới (3-9-2020)

​Trước diễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương và thành phố Hà Nội, Nhà trường đề nghị các bộ môn, phòng, ban, viện, trung tâm thuộc Trường, học viên, sinh viên của Trường thực hiện theo Biên bản họp số 385/BB-DHN sau đây

​​ 385 BB-DHN Triển khai kế hoạch giảng dạy học tập trong phòng chống dịch COVID 19 trong tình hình mới.pdf385 BB-DHN Triển khai kế hoạch giảng dạy học tập trong phòng chống dịch COVID 19 trong tình hình mới.pdf


07-09-2020

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL