Biên bản họp tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy/học tập ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 tuần ngày 20-3-2020

​​

​​ 129 BB-DHN Tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy-học tập ứng phó với dịch bệnh Covid-19.pdf129 BB-DHN Tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy-học tập ứng phó với dịch bệnh Covid-19.pdf


01-04-2020

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL