Bản dự thảo Báo cáo thực hiện các lĩnh vực công tác

Triển khai thực hiện công văn số 2361/BGDĐT-VP, ngày 19/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012. Căn cứ kết quả hoàn thành từng lĩnh vực công tác của đơn vị năm học 2011-2012, Trường Đại học Dược Hà Nội báo cáo chi tiết, cụ thể các lĩnh vực công tác như sau.

​​ DU THAO.docDU THAO.doc


21-06-2012

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL