Thông báo về việc thực hiện miễn, giảm học phí cho SV - học kỳ I, 2015-2016

​Chi tiết xin xem trong file đính kèm.

TB về miễn giảm học phí 1516hk1.pdfTB về miễn giảm học phí 1516hk1.pdf
Chú ý, các trường hợp được bảo lưu hồ sơ miễn giảm cho cả khóa học (con thương binh, con bệnh binh, con người nhiễm chất độc hóa học,...) đã có tên trong danh sách miễn giảm học phí học kỳ I, 2015-2016 (kèm theo): không cần nộp lại hồ sơ.
Các trường hợp nằm trong diện miễn/giảm học phí mà chưa có tên trong danh sách, nộp bổ sung hồ sơ theo yêu cầu về Phòng Quản lý sinh viên trong ngày 13-14/10/2015


27-01-2016

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL