Thông báo về việc thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên học kỳ II, 2016-2017

Lịch nộp hồ sơ các chế độ, chính sách cho sinh viên:
 21-22/02/2017: Miễn giảm học phí
 23-24/02/2017: Trợ cấp xã hội
 27-28/02/2017: Hỗ trợ chi phí học tập
Lưu ý: Các SV hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện miễn giảm học phí, TCXH cần nộp lại hồ sơ tương ứng cho chế độ hộ nghèo/hộ cận nghèo 2017.

​Sinh viên cần lưu ý các chế độ chính sách cho sinh viên trong học kỳ II, 2016-2017 cụ thể như sau:

(LƯU Ý: Các chế độ là riêng biệt, sinh viên cần làm hồ sơ cho từng chế độ)

1. Miễn, giảm học phí:

Xin xem chi tiết tại: TB miễn giảm học phí

Đối tượng:

- Con Liệt sĩ, con Thương binh/bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, …

- Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo năm 2017.

- Người dân tộc rất ít người/dân tộc ít người ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Xem hướng dẫn, quy định chi tiết trong thông báo về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên (đính kèm).

Ngày nộp hồ sơ: 21-22/02/2017.

Chú ý: các sinh viên nằm trong danh sách đã được miễn/giảm học phí học kỳ II, 2016-2017 không cần nộp bổ sung hồ sơ

2. Trợ cấp xã hội

Đối tượng: sinh viên đại học chính quy, cao đẳng chính quy thuộc:

- Hộ nghèo năm 2017 (200.000đ/tháng x 5 tháng).

- Dân tộc thiểu số ở vùng cao (140.000đ/tháng x 6 tháng)

Nộp đơn xin hưởng chế độ trợ cấp xã hội (theo mẫu:  3. Don xin tro cap xa hoi (DTVC HN2017).pdfĐơn xin trợ cấp xã hội.pdf).

Ngày nộp hồ sơ: 23-24/02/2017.

Chú ý: các sinh viên nằm trong danh sách DTVC không cần nộp bổ sung hồ sơ.

Danh sách sinh viên TCXH đối tượng DTVC: 2017.01.04.c Danh sach TCXH - hoc ky II, 2016-2017.pdfDanh sách TCXH DTVC.pdf

Các sinh viên thuộc diện Hộ nghèo năm 2017 cần nộp cho năm 2017.

3. Hỗ trợ chi phí học tập

Đối tượng: SV Đại học chính quy, người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (không áp dụng cho sinh viên diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, dự bị, cử tuyển, 30a).

Mức hỗ trợ: 726.000 đ/tháng x 5 tháng/học kỳ.

Nộp đơn xin hưởng chế độ trợ cấp xã hội (theo mẫu 4. Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập.pdfĐơn xin hỗ trợ chi phí học tập.pdf).

Ngày nộp hồ sơ: 27-28/02/2017.​


05-01-2017

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL