Thông báo về việc thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên học kỳ II, 2015-2016

Lịch nộp hồ sơ xét chế độ, chính sách cho sinh viên.
 08-09/03/2016:  Miễn giảm học phí
 10-11/03/2016:  Trợ cấp xã hội (Dân tộc vùng cao, Hộ nghèo,...)
 14-15/03/2016:  Hỗ trợ chi phí học tập
 16-17/03/2016:  Các đối tượng đặc biệt khó khăn khác

Hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên trong học kỳ II, 2015-2016 được trình bày tóm tắt trong file đính kèm sau:

Lịch nộp hồ sơ xét chế độ, chính sách cho sinh viên.
 08-09/03/2016:  Miễn giảm học phí
 10-11/03/2016:  Trợ cấp xã hội (Dân tộc vùng cao, Hộ nghèo,...)
 14-15/03/2016:  Hỗ trợ chi phí học tập
 16-17/03/2016:  Các đối tượng đặc biệt khó khăn khác


03-03-2016

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL