Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 8 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1008.QĐ-DHN ngày 26.11.2020).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 8 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1008.QĐ-DHN ngày 26.11.2020).pdf


25-11-2020

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL