Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 8 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1008.QĐ-DHN ngày 26.11.2020)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 9 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1124.QĐ-DHN ngày 30.12.2020).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 9 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1124.QĐ-DHN ngày 30.12.2020).pdf


01-12-2020

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL