Hướng dẫn thu thuế TNCN đối với cán bộ tham gia giảng dạy, NCKH và quy định thanh toán công tác phí hiện hành

1. CV huong dan thu_thue_TNCN_2012 NG 18 9 2012.doc1. CV huong dan thu_thue_TNCN_2012 NG 18 9 2012.doc


03-10-2012

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL