Đề án đăng ký mở ngành đào tạo Hóa dược trình độ đại học

Tên ngành: Hóa dược 
Mã số: 7720203
Trình độ đào tạo: Đại học

Tệp đính kèm:

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH HÓA DƯỢC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC.pdf
522 BB-DHN Biên bản họp Hội đồng KHĐT tháng 12.2019.pdf


09-04-2024

57 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL