Danh sách cán bộ phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ
Vy_Kthi.jpg
PGS.TS. Nguyễn Tường Vy
Trưởng phòng
 

ThS. Kiều Thị Hồng
Phó trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thùy Dương
Chuyên viên
 

ThS. Đặng Thị Hơn
Chuyên viên
ThS. Lê Thị Quỳnh Liên
Thư viện viên
 
DSĐH. Vũ Thị Kim Ngân


Thuy 5.jpg
DSĐH. Vũ Thị Thanh Thuý
KTV chính dược
 
TS. Đào Nguyệt Sương Huyền
Giảng viên chính

 


06-07-2022

49 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL