Chức năng, nhiệm vụ của phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí của Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác Đảm bảo chất lượng

a) Xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng dựa trên cơ sở các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và các quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục đáp ứng các yêu cầu của các bên liên quan.

c) Tham mưu cho Ban Giám hiệu, tổ chức vận hành hệ thống ĐBCL bên trong của Nhà trường.

d) Tham mưu cho Ban Giám hiệu, tổ chức triển khai hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài, đánh giá giữa kỳ CSGD và CTĐT; hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị trong Trường thực hiện công tác tự đánh giá, đánh giá giữa kỳ và thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị. 

đ) Xây dựng công cụ, thực hiện khảo sát và viết báo cáo khảo sát về tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường từ các bên liên quan.

e) Tổ chức điều tra nhu cầu đào tạo và nhu cầu nhân lực.

g) Tổ chức thẩm định, đánh giá đề thi trắc nghiệm khách quan.

h) Tham mưu cho Ban Giám hiệu và xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác xếp hạng đại học.

i) Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức triển khai công tác ba công khai hàng năm theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

k) Tham mưu cho Ban Giám hiệu theo dõi, rà soát, nâng cao các hoạt động ĐBCL của Nhà trường theo mục tiêu chất lượng.

l) Tổ chức thanh tra giám sát đào tạo và tổ chức thanh tra giám sát các kỳ thi.

2.2. Công tác Khảo thí

a) Xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác Khảo thí dựa trên cơ sở các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Theo dõi, hướng dẫn tư vấn các bộ môn về công tác ra đề thi và nhập ngân hàng câu hỏi vào phần mềm thi trắc nghiệm; tổ chức in sao đề thi cho tất cả các kỳ thi kết thúc học phần.

c) Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần cho các hệ đào tạo của Nhà trường.

d) Tổ chức làm phách, chấm thi tập trung, phối hợp cùng bộ môn nhập điểm thi, theo dõi và thống kê giờ chấm thi của các bộ môn.

đ) Tổ chức cho người học phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần.

2.3. Xây dựng, rà soát định kỳ chuẩn đầu ra

a) Tổ chức xây dựng, rà soát định kỳ chuẩn đầu ra của các CTĐT.

b) Phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng chuẩn đầu ra các học phần.

2.4. Công tác khác

a) Tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và khảo thí.

b) Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và khảo thí.

c) Cập nhật, cung cấp các thông tin về công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.

d) Quản lý phôi các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định phân cấp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của Nhà trường. Cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ khi có đề nghị của phòng chức năng và xét duyệt của Hiệu trưởng.

đ) Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước.

e) Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

g) Tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng CSGD và CTĐT.

h) Thực hiện các hoạt động tư vấn về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí cho các đơn vị trong và ngoài trường.

k) Tham gia hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.


06-07-2022

145 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL