PTDT-2020-0001/BXD - Phát triển đô thị vệ tinh hà nội năm 2020-2030 tầm nhìn 2050

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
Nghị định
31-12-2020

Nội dung sơ bộ

Tệp đính kèm:

BCH Phan hoi SV_Module S2.2_1.12.2020_FORMATED.docx

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL