Triển khai thực hiện Thông tư 03/2017/TT-BKHCN

​Ngày 03/4/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2017.

​Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ việc triển khai thực hiện Thông tư trên.

Thongtu03_2017_TT-BKHCN.docxThông tư 03/2017/TT-BKHCN.docx


26-06-2017

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL