Thông báo về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017

Theo công văn số 93/K2ĐT-NCKH ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017, phòng Quản lý Khoa học kính đề nghị cán bộ trong Trường đề xuất nhiệm vụ KH&CN.
Bản kế hoạch, các mẫu biểu kèm theo được đăng tải trên trang điện tử của Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo tại địa chỉ: http//asttmoh.vn
 Các bộ môn, đơn vị tập hợp đề xuất của cán bộ trực thuộc và gửi về phòng Quản lý Khoa học bằng văn bản & email (qlkhdhdhn@gmail.com) trước ngày 20/3/2016 để phòng tập hợp trình Ban giám hiệu nhà trường.

​​ 63DHN-QLKH Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN 2017[1].pdf63DHN-QLKH Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN 2017[1].pdf


24-03-2016

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL