Thông báo về việc tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online (811 DHN-QLKH)

Nhà trường tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online cho các đối tượng là các thầy cô có học hàm/học vị từ Phó giáo sư, Tiến sĩ trở lên và Trưởng/Phó trưởng các bộ môn, phòng ban và đơn vị có liên quan.
Thời gian: 14 giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2014
Địa điểm: Phòng Hội đồng

​​ 811 DHN-QLKH Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online.pdf811 DHN-QLKH Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online.pdf


24-03-2016

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL