Thông báo về việc đăng nhập thông tin khoa học cá nhân vào phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online (215 TB-DHN)

Ngày 31/01/2015 Nhà trường đã ra Thông báo số 72/TB-DHN về việc đăng nhập thông tin khoa học cá nhân vào phần mềm Quản lý lý lịch khoa học online. Tính đến ngày 4/4/2015 đã có 90 giảng viên, nghiên cứu viên đăng nhập thông tin khoa học cá nhân vào phần mềm; số các giảng viên, nghiên cứu viên chưa đăng nhập là: 66
Để triển khai việc tính toán giờ nghiên cứu khoa học và phục vụ báo cáo tổng kết số liệu nghiên cứu khoa học hàng năm, nhà trường đề nghị các giảng viên, nghiên cứu viên tiếp tục sử dụng phần mềm để đăng nhập các thông tin khoa học cá nhân.

​​ 215TB-DHN Đăng nhập thông tin KH cá nhân vào phần mềm QLLLKH online.pdf215TB-DHN Đăng nhập thông tin KH cá nhân vào phần mềm QLLLKH online.pdf


24-03-2016

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL