Thông báo về kết quả xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ

Theo công văn số 483/K2ĐT-NCKH ngày 23/5/2019 về việc thông báo kết quả xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế đã phê duyệt 08 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch 2019 (Xem các quyết định và danh mục đề tài tại đây.pdfXem các quyết định và danh mục đề tài tại đây.pdf).
Nhà trường thông báo tới giảng viên, nghiên cứu viên quan tâm và đủ điều kiện năng lực thực hiện nhiệm vụ đề nghị chuẩn bị hồ sơ để tuyển chọn theo mẫu quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ra quyết định.


31-05-2019

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL