Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2017. ​ 

Sở KHCN Hà Nội đăng tải chi tiết các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2017, Nhà trường thông báo đến các đơn vị thông tin sau:

Danh mục nhiệm vụ tuyển chọn năm 2017 (lĩnh vực Dược thuộc Chương trình 01 C - 06 và 01 C - 08) danh mục nhiệm vụ năm 2017.pdfdanh mục nhiệm vụ năm 2017.pdf

Các biểu mẫu hướng dẫn Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, VBPQ liên quan.rarHồ sơ đăng ký tuyển chọn, VBPQ liên quan.rar

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 03/4/2017.


24-02-2017

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL