Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-BYT ngày 27/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2017, Nhà trường thông báo đến các đơn vị thông tin sau:

1. Danh sách 03 đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế đặt hàng tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2017 tại Quyết định và danh mục kèm theo. Quyêtd định số 1637BYT.pdfQuyết định số 1637BYT.pdf
2. Tổ chức, cá nhân quan tâm và đủ điều kiện năng lực thực hiện nhiệm vụ đề nghị chuẩn bị hồ sơ để tuyển chọn theo mẫu quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 cụ thể:
– Thuyết minh đề tài lập theo biểu mẫu số B1-2a-TMĐTCN tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ KH&CN, Dự toán kinh phí lập theo biểu mẫu số I.4-I.9 tại Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2016 và Định mức lập dự toán theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ tài chính và Bộ Khoa học và công nghệ.
– Danh mục hồ sơ theo quy định tại Điều 5. Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ KH&CN.
Thời hạn nộp hồ sơ trước 17h00 ngày 23/5/2017 tại Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, số 138b, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Quá thời hạn này, đề tài sẽ không được đưa vào xem xét phê duyệt.


08-05-2017

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL