Thông báo kết quả xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ Y tế năm 2018

Theo công văn số 685/K2ĐT-NCKH ngày 26/7/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã phê duyệt danh mục 03 đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch 2018 tại Quyết định số 4508/QĐ-BYT ngày 16/7/2018 với phương thức tổ chức thực hiện: Tuyển chọn.
Nhà trường xin thông báo tới các giảng viên, nghiên cứu viên thông tin trên.
Thông tin chi tiết xem tại Công văn và Quyết định gửi kèm.

​​ Quyết định 4508-QĐ-BYT ngày 16072018.pdfQuyết định 4508-QĐ-BYT ngày 16072018.pdf

​​ Danh mục đề tài tuyển chọn cấp Bộ Y tế.pdfDanh mục đề tài tuyển chọn cấp Bộ Y tế.pdf

​​ Thông báo kết quả xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp Bộ-1.pdfThông báo kết quả xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp Bộ-1.pdf


01-08-2018

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL