Chức năng, nhiệm vụ chung

1. Chức năng

Khoa Công nghệ Hóa dược là đơn vị chuyên môn, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý viên chức, người lao động, đào tạo bậc đại học, sau đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chuyên môn và các hoạt động khác trong các lĩnh vực Hóa dược, tổng hợp nguyên liệu hóa dược, nghiên cứu phát triển thuốc mới và các lĩnh vực liên quan.

2. Nhiệm vụ

a) Quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa;

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:

- Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Trường giao nhiệm vụ;

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học/học phần (gọi chung là học phần) liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các học phần của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động KH và CN, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức KH và CN, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, gồm:

- Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án triển khai sản xuất thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

- Tổ chức hội nghị khoa học của Khoa, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của trường, trong nước và nước ngoài.

- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng nghiên cứu khoa học vào hoạt động sản xuất và đời sống theo kế hoạch của nhà trường.

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

g) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Bộ Y tế và Nhà trường;

h) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị; đề xuất bổ sung trang thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học của khoa.

i) Về các nhiệm vụ khác

- Góp phần xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển chung của nhà trường, của ngành.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.


CNHD - 29-11-2022

248 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL