Bộ phiếu khảo sát, dự giờ dùng cho năm học 2018-2019

Dưới đây là Bộ phiếu khảo sát, dự giờ giảng đã được chỉnh sửa và dùng cho năm học 2018-2019.

​​ Phieu phan hoi bai giang Seminar.pdfPhieu phan hoi bai giang Seminar.pdf

​​ Phieu phan hoi ve hoat dong thuc hanh.pdfPhieu phan hoi ve hoat dong thuc hanh.pdf

​​ Phieu du gio final.pdfPhieu du gio final.pdf

​​ Phieu phan hoi ve hoat dong giang day cua giang vien.pdfPhieu phan hoi ve hoat dong giang day cua giang vien.pdf


04-10-2018

65 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL