1. Lý lịch khoa học của giảng viên

TT Họ và tên Năm đạt học vị Năm phong học hàm Lý lịch khoa học Email
1   GS.TS Nguyễn Hải Nam 2002 2015 Xem nội dung  namnh@hup.edu.vn
2   PGS.TS Phan Thị Phương Dung 2012 2016 Xem nội dung  dungptp@hup.edu.vn
3   PGS.TS Nguyễn Thị Thuận 2009 2021 Xem nội dung  thuannt@hup.edu.vn
4   PGS.TS Đào Thị Kim Oanh 2013 2018 Xem nội dung  oanhdkt@hup.edu.vn
5   PGS.TS Trần Phương Thảo 2015 2021 Xem nội dung  thaotp@hup.edu.vn
6   TS. Đỗ Thị Thanh Thủy 2019   Xem nội dung  dothithanhthuy@hup.edu.vn
7   TS. Đỗ Thị Mai Dung 2019   Xem nội dung  dungdtm@hup.edu.vn
8   Ths. Trần Thị Lan Hương     Xem nội dung  huongttl@hup.edu.vn
9   TS. Dương Tiến Anh 2022   Xem nội dung  anhdt@hup.edu.vn

 


20-11-2022

2151 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL