Lịch giảng lý thuyết Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018

Bộ môn Dược lực thông báo lịch giảng lý thuyết các học phần trong Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018. 

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.​


18-01-2018

29 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL