DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC HIỆN NAY

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC


PGS. TS. Nguyễn Thu Hằng
Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa
Trưởng Bộ môn
TS. Nguyễn Quỳnh Chi
Giảng viên chính
PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tuấn
Giảng viên cao cấp, Giáo vụ Sau Đại học
TS. Lê Thanh Bình
Giảng viên
TS. Phạm Tuấn Anh
Giảng viên chính
TS. Thân Thị Kiều My
Giảng viên chính
 
TS. Nguyễn Thanh Tùng
Giảng viên
ThS. Nguyễn Văn Phương
Giảng viên
 
 
DS. Doãn Thị Thu Thủy
KTV chính dược

DS. Nguyễn Nhật Tân
KTV chính dược

DS. Nguyễn Thị Hạnh
KTV chính dược


08-05-2020

197 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL