Thông báo số: 702 /DHN-TCCB, ngày 01 tháng 11 năm 2012

Về việc tham gia lớp đào tạo thuộc dự án ADB “Chuyên đề GLP”.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:702 /DHN-TCCB
Hà Nội,ngày01tháng 11 năm2012
V/v: tham gia lớp đào tạo thuộc
 dự án ADB
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được Công văn số 696/DHN-ĐT ngày 30/10/2012 của Ban Quản lý dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực Y tế” về việc tổ chức khóa học “Chuyên đề GLP”. 
Thời gian: từ ngày 19 - 23/11/2012
Nội dung chương trình, địa điểm lớp học được gửi kèm theo thông báo.
Nhà trường đề nghị các đơn vị căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, viên chức, gửi danh sách đăng ký khóa học trên về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà) trước ngày 15/11/2012 để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu ra Quyết định cử đi học.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng CNTT(Website);
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(đã ký)
Đỗ Hưng Vượng

​​ Lịch học GLP.docLịch học GLP.doc


05-11-2012

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL