Thông báo số: 425 /DHN–KT&KĐCL, ngày 05 tháng 8 năm 2011

Về việc nộp phân công giảng dạy học kỳ I năm học 2011 - 2012.

​​

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 425 /DHN–KT&KĐCL
V/v nộp phân công giảng dạy học kỳ I
 năm học 2011 - 2012
Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2011
Kính gửi:  Ông/Bà Trưởng (phụ trách) các bộ môn
Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra giám sát đào tạo học kỳ I năm học 2011 - 2012, đề nghị các Bộ môn hoàn thành bản kế hoạch phân công giảng dạy (cả lý thuyết và thực hành) trong học kỳ I năm học 2011 – 2012 theo mẫu đính kèm cho các hệ đào tạo, nộp về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng cụ thể như sau:
- Đối với Hệ Đại học (chính quy và liên thông), Cao đẳng trước ngày 30/08/2011. Riêng các môn học/học phần giảng cho Khóa 66 hệ chính quy và Khóa 46 hệ liên thông (chuyên tu), Bằng hai 7, Cao đẳng 2, đề nghị Bộ môn hoàn thành và nộp trước ngày 15/9/2011.
- Đối với các môn học, học phần giảng dạy cho các hệ Sau đại học, đề nghị Bộ môn gửi bản kế hoạch phân công giảng dạy trước ngày 15/09/2011.Riêng các môn học/học phần giảng cho Cao học 16, Nghiên cứu sinh, Chuyên khoa I (K15), Chuyên khoa II (năm 2011), đề nghị Bộ môn hoàn thành và nộp trước ngày 15/10/2011.
Người nhận: DS. Nguyễn Thùy Dương;
ĐĐ: 0976 439 586; ĐT: 043.933 55 35;
Email: khaothikdcldhd@gmail.com
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Như trên;
- CNTT (website);
- Lưu: KT&KĐCL, HCTH.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN THANH TRA GSĐT
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ Mau phan cong giang day ly thuyet thuc tap nam 2011-2012.docMau phan cong giang day ly thuyet thuc tap nam 2011-2012.doc


13-08-2012

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL