Thông báo số: 348 /DHN-TCCB, ngày 24 tháng 6 năm 2011

Về việc tuyển Nghiên cứu sinh năm 2011 của Viện Dược liệu.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 348 /DHN-TCCB
Hà Nội, ngày 24  tháng 6 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2011 của Viện Dược liệu
Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được Công văn số 210/TB-VDL ngày 14/6/2011 của Viện Dược liệu về việc thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2011 chuyên ngành: Dược liệu – Dược học cổ truyền; Dược lý hóa sinh.
Nhà trường thông báo để các cá nhân, đơn vị nếu có nhu cầu tham gia dự tuyển làm đơn xin đăng ký dự tuyển có xác nhận của Trưởng/Phụ trách đơn vị và gửi về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà) trước ngày 10/7/2011.
Thông tin chi tiết về điều kiện tuyển sinh, hình thức, thời gian đào tạo, hồ sơ tuyển sinh xem trong bản đính kèm.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Phòng CNTT(Website);
- Lưu TCCB, HCT
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(đã ký)
Đỗ Hưng Vượng


13-08-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL