Thông báo số: 117/DHN-TCCB, ngày 7 tháng 3 năm 2013

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.​

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 117/DHN-TCCB
Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2013

THÔNG BÁO
Về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư
Căn cứ nhu cầu công tác và thực hiện các quy định của nhà nước về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Trường Đại học Dược Hà Nội đã làm quy trình bổ nhiệm chức danh phó giáo sư cho các nhà giáo đủ tiêu chuẩn đang công tác tại Trường.
Ngày 07/3/2013 Hiệu trưởng nhà trường đã có Quyết định số 120/QĐ-DHN về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư cho các nhà giáo nêu trên, cụ thể như sau:
1.Nguyễn Thị Song Hà – Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược
2.Trần Văn Ơn – Bộ môn Thực vật
3.Đào Thị Vui – Bộ môn Dược lực
Nhà trường xin thông báo để các đơn vị trong Trường biết và thực hiện.
Nơi nhận:
-Các đơn vị trong Trường;
-Hiệu trưởng (để báo cáo)
-Website Trường;
-Lưu: TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng


08-03-2013

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL