Master Training Curriculum - Academic Program - Cổng thông tin Đại Học Dược

Master Training Curriculum (10/05/2016)

 
Number of Credits must accumulate: 50 Credits, in which: General knowledge (compulsory): 5 Credits and Specialized knowledge: 35 Credits

   + Compulsory: 20 Credits

   + Optional: 15 Credits

   + Thesis: 10 Credits

 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: