TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN - THÔNG TIN ĐƠN VỊ - Cổng thông tin Đại Học Dược

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN (16/09/2019)

 
​​

Tên: Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội (Tên tiếng Anh: Library of Hanoi University of  Pharmacy)
Điện thoại: 02438243325
Email:p.thuvien@hup.edu.vn
Website: thuvien.hup.edu.vn
Trưởng Thư viện: CN.Nghiêm Thị Hoài Phương
Email: phuongnth@hup.edu.vn; hoaiphuongdhd@gmail.com
II. Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được:
Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2009-2010, năm học 2010-2011, năm học 2017-2018.
Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế năm 2011(Quyết định số 3381/QĐ-BYT ngày 16 /9 /2011)
III. Cán bộ, viên chức hiện nay:
 
1. CN. Nghiêm Thị Hoài Phương, Trưởng Thư viện.
 
2. CN. Nguyễn Nguyệt Chi, thư viện viên.
 
3. ThS. Nguyễn Thị Huế, thư viện viên.
 
4. ThS. Phạm Thị Tuyết, thư viện viên.
  

 
 


CN. Nghiêm T. Hoài Phương
Trưởng Thư viện

 
 

 
CN. Nguyễn Nguyệt Chi
Thư viên viện
 
ThS. Nguyễn Thị Huế
Thư viện viên
 
ThS. Phạm Thị Tuyết
Thư viện viên
 


 

IV. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
1. Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức tốt việc phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng Internet…).
2. Nhiệm vụ
2.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường;
2.2. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;
2.3. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;
2.4. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm,sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;
2.5. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện; 
2.6. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác; 
2.7. Không ngừng mở rộng quan hệ trao đổi, hợp tác chia sẻ tài nguyên với các đối tác trong và ngoài nước. Đặc biệt chú trọng việc trao đổi thông tin tư liệu với các đơn vị trong ngành, với Liên hiệp thư viện các trường đại học và Trung tâm Thông tin – Tư liệu các bộ ngành hữu quan. 
2.8. Quản lý tốt cơ sở vật chất hiện có, từng bước có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hoá Thư viện 
2.9. Có trách nhiệm chia sẻ các thông tin của thư viện cho các đơn vị trong trường.
2.10. Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
V. Phân công nhiệm vụ cụ thể cán bộ, viên chức thư viện:
1. Bà Nghiêm Thị Hoài Phương, Trưởng Thư viện, Trưởng Ban Nữ công:
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thư viện:
-  Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường.
- Tiếp nhận và tham mưu giải quyết khiếu nại, thắc mắc của sinh viên và viên chức liên quan đến công tác Thư viện…
- Tham dự họp các ban, hội đồng liên quan đến công tác Thư viện do BGH triệu tập
Quản lý, điều hành hoạt động của Thư viện:
- Sắp xếp kế hoạch, phân công công tác, lịch làm việc
- Thiết lập, duy trì kỷ luật, kỷ cương, lề lối tác phong làm việc; trật tự nội vụ đảm bảo điều kiện làm việc  cho VC trong phòng
-  Trình Lãnh đạo Trường ký hoặc ký các văn bản thuộc thẩm quyền do Phòng soạn thảo.
-  Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.
- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện
- Xây dựng qui hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;
- Giám sát thực hiện công việc, tiến độ công việc: quản lý theo dõi công tác in ấn, mua , bán giáo trình tài liệu học tập và các tài liệu tham khảo...,
- Liên hệ trao đổi thông tin với một số nhà xuất bản, tổ chức trong nước và nước ngoài để cập nhật, chia sẻ thông tin và xin miễn phí quyền truy cập CSDL
- Quản lý tốt cơ sở vật chất hiện có: Kiểm tra theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị, máy móc, phần mềm của thư viện để đánh giá hiệu quả sử dụng.
- Chia sẻ thông tin của thư viện với các đơn vị trong trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.
- Tham gia Ban chấp hành công đoàn, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.
- Số hóa tài liệu, biên mục theo chuyên đề, mục lục và chuyển các tài liệu điện tử sẵn có lên hệ thống mạng để phục vụ bạn đọc tra cứu.
2. Bà  Nguyễn Nguyệt Chi, Thư viện viên.
  Công việc thực hiện:
- Quản lý và phục vụ bạn đọc tại kho sách tham khảo và phòng đọc mở.
- Trả lời thư và giải đáp thắc mắc của bạn đọc.
- Bảo trì theo định kỳ sách, tài liệu cũng như tạp chí của kho.
- Hướng dẫn bạn đọc cách tra cứu và tìm tin một cách hiệu quả.
- Tổ chức sắp xếp bảo quản kho sách.
Cập nhật thường xuyên vào kho dữ liệu của phần mềm tra cứu Libol: sách, tài liệu tham khảo, tạp chí, luận văn, chuyên đề, luận án,...
- Số hóa tài liệu, biên mục theo chuyên đề, mục lục và chuyển các tài liệu điện tử sẵn có lên hệ thống mạng để phục vụ bạn đọc tra cứu.

3. Bà Phạm Thị Tuyết, Thư viện viên. 
Công việc thực hiện:
- Quản lý và phục vụ bạn đọc tại kho sách tham khảo và  phòng đọc mở.
- Trả lời thư và giải đáp thắc mắc của bạn đọc.
- Cập nhật thường xuyên vào kho dữ liệu của phần mềm tra cứu Libol: sách, tài liệu tham khảo, tạp chí, luận văn, chuyên đề, luận án,...
- Bảo trì theo định kỳ sách, tài liệu cũng như tạp chí của kho.
- Hướng dẫn bạn đọc cách tra cứu và tìm tin một cách hiệu quả.
- Kiểm kê định kỳ sách, tài liệu của thư viện cũng như các bộ môn.
- Trao đổi thông tin với  cán bộ và sinh viên trong và ngoài trường dưới các hình thức như: Email, diễn đàn, hòm thư góp ý, phiếu thăm dò ý kiến…
- Tổ chức sắp xếp bảo quản kho sách.
- Số hóa tài liệu, biên mục theo chuyên đề, mục lục và chuyển các tài liệu điện tử sẵn có lên hệ thống mạng để phục vụ bạn đọc tra cứu.
Quản lý phân phối và bán giáo trình cho cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường, chịu trách nhiệm kiểm kê kho sách định kỳ.
- Theo dõi việc xuất bản giáo trình, tài liệu học tập in nội bộ.
- Thanh toán kinh phí bán sách và tài liệu học tập với phòng TCKT.
- Lên kế hoạch mua sách và in ấn tài liệu học tập cho cán bộ và sinh viên.
- Trả lời câu hỏi trực tuyến của bạn đọc trên website thư viện.
-  Tham gia công tác quản trị của Thư viện: Ghi sổ theo dõi, kiểm kê định kỳ; đánh giá, phân loại theo yêu cầu của nhà trường.
4. Bà Nguyễn Thị Huế, Thư viện viên
 Công việc thực hiện:
- Quản lý và phục vụ bạn đọc tại kho sách tham khảo và  phòng đọc mở.
- Trả lời thư và giải đáp thắc mắc của bạn đọc.
- Cập nhật thường xuyên vào kho dữ liệu của phần mềm tra cứu Libol: sách, tài liệu tham khảo, tạp chí, luận văn, chuyên đề, luận án,...
- Bảo trì theo định kỳ sách, tài liệu cũng như tạp chí của kho.
- Hướng dẫn bạn đọc cách tra cứu và tìm tin một cách hiệu quả.
- Kiểm kê định kỳ sách, tài liệu của thư viện cũng như các bộ môn.
- Trao đổi thông tin với  cán bộ và sinh viên trong và ngoài trường dưới các hình thức như: Email, diễn đàn, hòm thư góp ý, phiếu thăm dò ý kiến…
- Tổ chức sắp xếp bảo quản kho sách.
- Số hóa tài liệu, biên mục theo chuyên đề, mục lục và chuyển các tài liệu điện tử sẵn có lên hệ thống mạng để phục vụ bạn đọc tra cứu.
- Quản trị hệ thống mạng của thư viện, hướng dẫn và quản lý bạn đọc tra cứu tài liệu điện tử.
 - Quản lý thư viện điện tử, thư viện số.
 - Cập nhật dữ liệu thường xuyên lên website thư viện.
 - Lên kế hoạch dự trù bổ sung sách ngoại văn, sách việt cho các bộ môn, đơn vị và thư viện.
 - Trả lời trực tuyến yêu cầu của độc giả, tìm tin theo yêu cầu
 - Tham gia công tác giáo tài của Thư viện: Ghi sổ theo dõi, kiểm kê định kỳ; đánh giá, phân loại theo yêu cầu của nhà trường.
 
 

Các tin đã đưa ngày: