Thông tin Phòng Sau đại học - Thông tin đơn vị - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin Phòng Sau đại học (12/01/2017)

Description: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Anh Bao\DSC_0826.JPG 

 

1. Thông tin giao dịch

Tên: Phòng Sau đại học (Tên tiếng anh: Post-graduate Department)

Điện thoại: 04 38267480

Email: p.saudaihoc@hup.edu.vn; saudaihoc.dhn@gmail.com

Website: http://www.hup.edu.vn/Pages/dao-tao-sau-dai-hoc.aspx

Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Thị Song Hà

Email: songhaktd@gmail.com

2. Cán bộ, viên chức hiện nay của phòng

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà

Trưởng phòng

2

DS. Vũ Văn Minh

Chuyên viên

3

ThS. Chu Lê Mai

Chuyên viên

4

PGS.TS. Đỗ Hồng Quảng

Giảng viên

5

TS. Nguyễn Văn Giang

Giảng viên
 

 Description: Description: D:\BAO_CONG VIEC\QUAN LY DAO TAO SAU DAI HOC\BAN GIAO_Chi Mai_2.10.2016\Sua thongtin WEB\Anh lam the\Anh chan dung_cHa.jpg

Description: Description: Description: http://www.hup.edu.vn/cpbdv/psdh/PublishingImages/chu%20minh.jpg 

Description: Description: Description: http://www.hup.edu.vn/cpbdv/psdh/PublishingImages/chi%20mai.jpg 

PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà

Trưởng phòng

DS. Vũ Văn Minh

Chu​yê​n viên​

ThS. Chu Lê Mai

Chuyên viên

Description: Description: Description: D:\BAO_CONG VIEC\QUAN LY DAO TAO SAU DAI HOC\BAN GIAO_Chi Mai_2.10.2016\Sua thongtin WEB\Anh lam the\A.Quang.jpg 

Description: Description: Description: D:\BAO_CONG VIEC\QUAN LY DAO TAO SAU DAI HOC\BAN GIAO_Chi Mai_2.10.2016\Sua thongtin WEB\Anh lam the\A.Quang.jpg 

 

TS. Nguyễn Văn Giang

Giảng viên

PGS.TS. Đỗ Hồng Quảng

Giảng viên


3. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị

3.1. Chức năng

   Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo sau đại học (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Dược sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa II), đào tạo liên tục theo đúng quy định của Luật giáo dục.

​3.2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo sau đại học hàng năm.

2. Tổ chức tuyển sinh các loại hình đào tạo sau đại học trong và ngoài nước theo quy định của nhà nước.

3. Phối hợp với các bộ môn tổ chức xây dựng chương trình đào tạo cho các loại hình đào tạo sau đại học cho từng hệ tập trung hoặc tại chức.

4. Xây dựng kế hoạch giảng dạy học tập, tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ giảng dạy của các khóa đào tạo sau đại học.

5. Quản lý kết quả học tập, kế hoạch thực hiện tiến độ nghiên cứu của học viên.

6. Phối hợp triển khai các lớp đào tạo lại, đào tạo ngắn hạn, bổ túc sau đại học, các lớp chuyên đề cho cán bộ trong và ngoài trường.

7. Làm thủ tục cấp chứng chỉ môn học, bảng điểm toàn khóa cho học viên.

8. Làm thủ tục cho học viên cao học và nghiên cứu sinh bảo vệ luận văn, luận án và thủ tục cấp bằng tốt nghiệp.

9. Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm liên quan đến đào tạo sau đại học. Soạn thảo các quy chế, quy định của Nhà trường về quản lý đào tạo sau đại học.

10. Quản lý, lưu trữ văn bằng, hồ sơ đào tạo sau đại học của cơ sở.

11. Triển khai các trương trình liên kết, hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học.

12. Phối hợp và chuẩn bị tư liệu và trợ lý cho Hội đồng chức danh giáo sư cấp cơ sở.

13. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê theo quy định của nhà nước.

14. Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình cho website của Nhà trường.

15. Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.​

4. Phân công nhiệm vụ CBVC trong đơn vị

4.1. PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà - P.SĐH (75%); Giảng viên BM QL&KTD (25%)​

- Điều hành chung toàn bộ các hoạt động của Phòng.

- Chịu trách nhiệm về việc thành lập các Hội đồng chấm luận án (NCS, CKII), luận văn (CH, CKI), Hội đồng tốt nghiệp.

- Chịu trách nhiệm đầu mối tổ chức các lớp CKI ngoại tỉnh (XD kế hoạch kinh phí, Hợp đồng). 

- XD kế hoạch tổng thể hàng năm cho các hoạt động của Phòng SĐH.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH hoặc Hiệu trưởng phân công.​

4.2. DS. Vũ Văn Minh (100%)

- Triển khai công tác quản lý đào tạo DSCKI.

- Tham gia xây dựng chương trình SĐH (quy chế, quy trình).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng hoặc BGH phân công.

4.3. ThS. Chu Lê Mai​ (100%)

- Triển khai công tác quản lý đào tạo thạc sĩ, DSCKII.

- Tổ giúp việc HĐGS cấp cơ sở và HĐGS  ngành Dược

- Tham gia tổ chức xây dựng chương trình cao học, DSCKII (quy chế, quy trình).

- Phụ trách việc đưa văn bản lên trang web của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng hoặc BGH phân công.

4.4. PGS.TS. Đỗ Hồng Quảng - P.SĐH (70%); Giảng viên BM Hóa sinh (30%)​

- Triển khai công tác quản lý đào tạo M1, M2.

Phối hợp tổ chức các lớp, hội thảo từ dự án ADB, các tổ chức nước ngoài, ĐSQ Pháp tài trợ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng hoặc BGH phân công.

- Hỗ trợ Trưởng phòng trong triển khai công tác quản lý đào tạo tiến sĩ.

- Tham gia tổ chức xây dựng chương trình tiến sĩ (quy chế, quy trình).

- Là đầu mối tiếp nhận công văn, giấy tờ đến của Phòng.

- Soạn thảo các văn bản chung của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng hoặc BGH phân công.

4.5. TS. Nguyễn Văn Giang - P.SĐH (30%); Giảng viên BM Công nghiệp dược (70%)​

- Triển khai công tác đào tạo liên tục theo kế hoạch của Bộ Y tế và Nhà trường đề ra.

- Phụ trách công tác giáo tài Sau đại học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng hoặc BGH phân công.​

 5. Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được

Trong 5 năm qua, công tác đào tạo sau đại học của Trường Đại học Dược Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, bắt kịp sự phát triển và nhu cầu nguồn nhân lực cao của ngành Y tế. Tuy mới được chính thức tách ra từ Phòng đào tạo - Sau đại học và thành lập hơn 4 năm nhưng phòng Sau đại học đã có những thành tích đáng khích lệ như sau:

- Huân chương lao động hạng Ba: năm 2014 (QĐ số 877/QĐ-CTN ngày 24/4/2014)

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: năm 2010 (QĐ số 2448/QĐ-TTg ngày 31/12/2010)

- Bằng khen của Bộ Y tế:

Năm 2010 (QĐ số 1604/QĐ-BYT ngày 12/05/2010)

Năm 2012 (QĐ số 4293/QĐ-BYT ngày 5/11/2012)

Năm học 2011-2012 (QĐ số 581/QĐ-BYT ngày 20/01/2014)

Năm học 2012-2013 (QĐ số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014)

Năm học 2013-2014 (QĐ số 5148/QĐ-BYT ngày 12/12/2014)

Năm học​ 2014-2015 (QĐ số 5053/QĐ-BYT ngày 27/11/2015)​

Năm học​ 2015-2016 (QĐ số 6262/QĐ-BYT ngày 20/10/2016)​

Năm học​ 2016-2017 (QĐ số 4785/QĐ-BYT ngày 24/10/2017)​

Năm học​ 2017-2018 (QĐ số 6227/QĐ-BYT ngày 16/10/2018)​

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các năm học 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 và 2017-2018.

Danh hiệu Tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2006- 2010.​

 6. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 24/5/1976, theo Quyết định số 224/QĐ.TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Dược Hà Nội được giao nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.

Ngày 18/5/2009, phòng Sau đại học chính thức được thành lập sau khi tách khỏi phòng Đào tạo - Sau đại học, do PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng phòng

Tháng 4/2013, PGS. TS. Nguyễn Thị Song Hà được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Sau đại học cho đến nay.

Là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành các hoạt động liên quan đến đào tạo sau đại học của Nhà trường, Phòng Sau đại học luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao:

Hoàn thành tốt công tác tổ chức, quản lý các loại hình đào tạo SĐH (Thạc sĩ, DSCKI, Tiến sĩ, DSCKII), công tác đào tạo liên tục theo kế hoạch của Bộ Y tế, Nhà trường và nhu cầu xã hội.

Đã tổ chức xây dựng và ban hành Chương trình chi tiết đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ dược học theo Quy định mới của Bộ GD&ĐT, Khung chương trình đào tạo Dược sĩ chuyên khoa I và Dược sĩ chuyên khoa II. Đã được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo chương trình M1, M2 (Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ khoa học Dược được 3 Trường Đại học Cộng hòa Pháp cấp bằng, tổ chức luân phiên tại Việt Nam – Lào – Campuchia). Đã xây dựng, ban hành và áp dụng Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ dược học, tiến sĩ dược học theo quy chế mới của Bộ GD & ĐT. Đã xây dựng, ban hành và áp dụng Quy trình triển khai đào tạo sau đại học. Thông qua các Quy định và Quy trình này, đã giúp quá trình quản lý đào tạo sau đại học thuận lợi, minh bạch và được đánh giá cao. 

7. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

* Trưởng (phụ trách) qua các thời kỳ

Description: Description: Description: http://www.hup.edu.vn/cpbdv/psdh/PublishingImages/ki%E1%BB%81u%20th%E1%BB%8B%20tuy%E1%BA%BFt%20mai.jpg 

Description: Description: Description: http://www.hup.edu.vn/cpbdv/psdh/PublishingImages/ph%C3%B9ng%20h%C3%B2a%20b%C3%ACnh.jpg 

PGS.TS. Phạm Quang Tùng

(1988-2003)

PGS. TS. Phùng Hòa Bình

(2003-2006)

Description: Description: Description: http://www.hup.edu.vn/cpbdv/psdh/PublishingImages/ch%C3%BA%20b%C3%ACnh.jpg 

Description: Description: Description: http://www.hup.edu.vn/cpbdv/psdh/PublishingImages/c%C3%B4%20h%C3%A0.jpg 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

(2006-4/2013)

PGS. TS. Nguyễn Thị Song Hà

(4/2013-nay)

* Phó trưởng phòng qua các thời kỳ:

     TS. Nguyễn Tường Vy  (2010- Tháng 9/2014)​​

Các tin đã đưa ngày: