Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Phạm Trần Thu Hà: "Nghiên cứu mối liên quan giữa 3 Alen HLA lớp I với nguy cơ phản ứng có hại trên da nghiêm trọng của Allopurinol ở người Kinh Việt Nam" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Phạm Trần Thu Hà: "Nghiên cứu mối liên quan giữa 3 Alen HLA lớp I với nguy cơ phản ứng có hại trên da nghiêm trọng của Allopurinol ở người Kinh Việt Nam" (31/05/2022)

​Chi tiết xem file đính kèm