Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Khắc Thất:"Nghiên cứu xây dựng quy trình điều chế dược chất phóng xạ 18F-NaF cho Pet/CT" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Khắc Thất:"Nghiên cứu xây dựng quy trình điều chế dược chất phóng xạ 18F-NaF cho Pet/CT" (12/11/2021)

​Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm