Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Phạm Văn Kiền - chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Phạm Văn Kiền - chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất (08/02/2021)

Chi t​iết xem file đính kèm