Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Hoàng Văn Đức: "Nghiên cứu bào chế viên nén felodipin giải phóng kéo dài" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Hoàng Văn Đức: "Nghiên cứu bào chế viên nén felodipin giải phóng kéo dài" (20/04/2020)

Ch​i tiết xem file đính kèm